Κυριακή, 28 Ιούλιος 2013 01:48
Δήμος Αχαρνών

ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 25 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων για έν­ταξη στους παιδικούς σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2013– 2014.


Οι αιτήσεις συμμετοχής διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ισ­τοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html) και μπορούν να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., συ­νοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αποστολής είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης του ταχυδρομείου.
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.
 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, για την ένταξη στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις πα­ρακάτω προϋποθέσεις:
 

α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Έλληνες και Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαποί και αλ­λοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι ή αυ­τοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ή είναι άνεργοι, και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή είναι άνεργοι και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσ­κλησης.

γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

δ) Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για δικαιούχους που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 ευρώ για 3 ή 4 παιδιά και 40.000 ευρώ για 5 παιδιά και άνω.Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα όπως αποτυ­πώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ