Πέμπτη, 23 Οκτώβριος 2014 11:58

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ

Νέες στρατολογικές ρυθμίσεις προβλέπει απόφαση της υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Φ. Γεννηματά που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Οι ρυθμίσεις αφορούν την αναβολή στράτευσης ειδικών κατηγοριών στρατεύσιμων όπως η αναβολή κατάταξης υπηρετούντος αδελφού αλλά και την υποχρέωση στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.


Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Όσοι έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα, υποχρεούνται να υποβάλουν και σχετική πιστοποίηση, βεβαίωση ή γνωμάτευση, από τα αρμόδια Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή από τις αρμόδιες Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των ειδικών (Παιδοψυχιατρικών και Ψυχιατρικών ) και των Γενικών Νοσοκομείων, Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ενηλίκων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Γενικών Νοσοκομείων, Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής με τα παραρτήματά του, εφόσον γνωματεύουν για τις ως άνω ειδικές μαθησιακές δυσκολίες».

Αναβολή κατάταξης υπηρετούντος αδελφού

Οι αδελφοί που καλούνται με την ίδια ΕΣΣΟ, ανεξάρτητα από τον Κλάδο και την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας από αυτούς, λογίζονται ότι καλούνται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, επιπλέον των δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο παρέχων το δικαίωμα αδεφός δηλώνει τη συναίνεσή του για τη χορήγηση της αναβολής υπηρετούντος αδελφού στον ταυτόχρονα καλούμενο αδελφό ή στους ταυτόχρονα καλούμενους αδελφούς του. Η υπεύθυνη δήλωση δεν υπόκειται σε ανάκληση και είναι απαλλαγμένη από όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις».

Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων

Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες αποστέλλουν στους στρατευσίμους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης, έντυπο οδηγιών, με αναλυτικές χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για το σωστό τρόπο χρήσης της αναβολής τους. Ειδικά, οι στρατεύσιμοι, που έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους σπουδών ή ως υποψήφιοι σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, ενημερώνονται, με δική τους ευθύνη, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Σώματος (www.stratologia.gr)».

Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

Όσοι έφεδροι καλούνται για άσκηση ή μετεκπαίδευση και κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν απολυθεί από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκ− παίδευση, ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση.

Ειδικά οι έφεδροι του Στρατού Ξηράς, που διαμένουν στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού και της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), δεν υπάγονται στις παραπάνω εξαιρέσεις. Σε περίπτωση πρόσκλησης για κατάταξη σε επιστράτευση οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν έχουν εφαρμογή.

Κατά την κατάταξη των εφέδρων εξετάζεται η σωματική τους ικανότητα από το γιατρό της Μονάδας και, εφόσον διαπιστωθεί νόσημα, πάθηση ή βλάβη, παραπέμπονται για παραπέρα κρίση στο Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο (ΕΣΣ) της Μονάδας κατάταξης ή της έδρας της Επιστρατεύουσας Αρχής, για το οποίο ως προς τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3421/2005.

Ειδικότερα, τα ΕΣΣ των Μονάδων κατάταξης εφέδρων ή τα ΕΣΣ που συγκροτούνται στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης κάθε πρόσκλησης μέχρι και τη δεύτερη ημέρα μετά την τελευταία ημερομηνία κατάταξης. Σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο κατάταξης και υγειονομικής εξέτασης των οπλιτών από την εφεδρεία που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους στρατευσίμους».

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γίνεται δεκτή, εφόσον δεν έχει παρέλθει μήνας από την έκδοσή της. Ως ημερομηνία έλευσης στην Ελλάδα θεωρείται αυτή της εγγραφής στα δημοτολόγια ή της έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση υποβολής και νέας αίτησης για υπαγωγή σε άλλη, πλην της αρχικής, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να κατοικούν μόνιμα στη Χώρα συνεχώς από τη χορήγηση του αρχικού ευεργετήματος.» έτος έχουν απολυθεί από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση, ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση.

Ειδικά οι έφεδροι του Στρατού Ξηράς, που διαμένουν στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού και της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), δεν υπάγονται στις παραπάνω εξαιρέσεις. 

Σε περίπτωση πρόσκλησης για κατάταξη σε επιστράτευση οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν έχουν εφαρμογή. Κατά την κατάταξη των εφέδρων εξετάζεται η σωματική τους ικανότητα από το γιατρό της Μονάδας και, εφόσον διαπιστωθεί νόσημα, πάθηση ή βλάβη, παραπέμπονται για παραπέρα κρίση στο Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο (ΕΣΣ) της Μονάδας κατάταξης ή της έδρας της Επιστρατεύουσας Αρχής, για το οποίο ως προς τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες έχουν αναλογική εφαρμογή.  

Ειδικότερα, τα ΕΣΣ των Μονάδων κατάταξης εφέδρων ή τα ΕΣΣ που συγκροτούνται στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης κάθε πρόσκλησης μέχρι και τη δεύτερη ημέρα μετά την τελευταία ημερομηνία κατάταξης. Σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο κατάταξης και υγειονομικής εξέτασης των οπλιτών από την εφεδρεία που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά , εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους στρατευσίμους».

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ενεργεί για την τακτοποίηση όσων τελούν σε ανυποταξία, αμέσως μετά την κατάταξή τους, για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο, που προβλέπεται ή την ημερομηνία εξαγοράς, για όσους έχουν συμπληρώσει τον ως άνω χρόνο και δεν απαιτείται η κατάταξή τους.
 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ